NeN-EN 671-3

TOTALCARE

Brandbeveiliging

One for Safety 
Safety for All

De vroegere REOB* richtlijnen voor het onderhoud van brandslanghaspels zijn vervangen door de officiële Europese norm EN 671-3, gedateerd februari 2000. (ref. no. EN 671-3:2000/ICS 13:220.10)

 

Door het publiceren hiervan heeft deze norm ook in Nederland de officiële status van nationale norm verkregen, NeN-EN 671-3; een vertaling in het Nederlands is gemaakt door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft.

 

Enige belangrijke aspecten zullen wij voor U hieronder citeren:

 

Bij het bestrijden van een brand zijn goed werkende brandslanghaspels zeer doelmatige hulpmiddelen met een direct beschikbare continue toevoer van bluswater.

Zij zijn vooral bedoeld om een brand in een vroeg stadium te onderdrukken en kunnen ook door niet geoefende personen effectief worden bediend.                                                                                    Brandslanghaspels hebben een lange levensduur, maar gerealiseerd moet worden dat de bedrijfszekerheid en inzetbaarheid ervan voor een belangrijk deel afhangt van de mate van het onderhoud en de deskundigheid waarmee dit onderhoud wordt uitgevoerd.

 

De norm NeN-EN 671-3 geeft, in aansluiting op de norm NeN-EN 671-1 voor de fabricage van brandslanghaspels, aanbevelingen voor de inspecties en het onderhoud van brandslanghaspels waardoor de werking ervan in overeenstemming blijft met het doel waarvoor zij zijn geleverd, een eerste interventiemiddel bij het blussen van een beginnende brand totdat er krachtiger blusacties door de brandweer worden ingezet.

Deze norm is van toepassing op brandslanghaspels in alle soorten bouwwerken, ongeacht de bestemming ervan.

 

Voor de toepassing van deze norm gelden ondermeer de volgende definities:

 

* Brandslanghaspel met automatische afsluiter; een vaste brandbestrijdingsvoorziening, bestaande uit een haspel met een centrale watertoevoer, een automatische afsluiter (die de watertoevoer automatisch opent of afsluit) in het watertoevoerend binnenwerk van de haspel gesitueerd, een vormvaste slang, een straalpijp en indien van toepassing, een slanggeleider.

* Handbediende brandslanghaspel; een vaste brandbestrijdingsvoorziening, bestaande uit een haspel met centrale watertoevoer, een handbediende hoofdafsluiter in de directe nabijheid van de haspel, een vormvaste slang, een straalpijp en desgewenst een slanggeleider.

* Zwenkbare brandslanghaspel; een brandslanghaspel die draaibaar is in meer dan één vlak, en die met één van de volgende voorzieningen aan een bouwkundige constructie is bevestigd:

· Zwenkarm;

· Zwenkbare watertoevoerleiding;

· Zwenkbare deur.

* Handbediende hoofdafsluiter; een apart gesitueerde afsluiter die in de nabijheid van de brandslanghaspel of in het waterleidingsysteem is geïnstalleerd, en die is bedoeld om handmatig de watertoevoer naar de brandslanghaspel vrij te geven of te onderbreken.

* Vormvaste slang; brandslanghaspel met een ronde doorsnede die, ongeacht of er wel of geen water door de slang wordt geperst, behouden blijkt.

* Straalpijp; onderdeel dat aan het uiteinde van de brandslanghaspel is bevestigd, waarmee de waterstraal gericht gespoten kan worden en waarmee de waterafgifte wordt geregeld.

* Deskundig persoon; een persoon met de nodige opleiding en ervaring, die over de benodigde gereedschappen, beproevingsapparatuur, informatie en handleidingen beschikt en kennis heeft van speciale procedures die door de producent worden aanbevolen, waardoor die persoon in staat is om alle in deze norm aangegeven onderhoudsprocedures goed uit te voeren.

* Verantwoordelijke persoon/gebruiker; de persoon of personen, die verantwoordelijk is/zijn voor het uitvoeren van routinecontroles van de vaste brandblusinstallaties en                  –voorzieningen in een gebouw, en die erop toeziet/toezien dat het vereiste onderhoud daaraan wordt uitgevoerd.

* Onderhoud/inspectie; combinatie van alle technische en administratieve handelingen, met inbegrip van beheer en keuringsactiviteiten, die bedoeld is om een product in de staat te houden of opnieuw in de toestand te brengen, waarin het kan functioneren zoals daarvan wordt verwacht.

* Leverancier; een persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor een product, de ontwikkeling ervan of de dienstverlening eromheen en die in staat is om een kwaliteitsgarantie op het geleverde product af te geven. Deze definitie mag ook van toepassing worden verklaard voor producenten, (groot)handelaren, importeurs, installateurs en onderhoudsorganisaties.

 

Wat betekent dit voor U?

 

U of Uw representant behoort regelmatig te controleren of de brandslanghaspels of het brandslangsysteem zich in een goede staat bevindt.

De frequentie waarmee deze inspecties behoren te worden uitgevoerd, wordt bepaald op grond van de omgevingsomstandigheden en/of het geschatte brandrisico, zoals een eventueel brandgevaar.

Bij de inspecties behoort de gebruiker zich ervan te overtuigen dat elke brandslanghaspel of elk brandslangsysteem:

- Op de juiste locatie is aangebracht;

- (zonder obstakels) toegankelijk en duidelijk zichtbaar is;

- Voorzien is van een leesbare gebruiksaanwijzing;

- Geen zichtbare beschadigingen, corrosie (roestvorming) of lekkages vertoont.

 

Indien er gebreken worden geconstateerd behoort de gebruiker of diens representant direct corrigerende maatregelen te nemen en/of de nodige reparaties te laten verrichten.

 

Registratie van de brandslanghaspels en brandslangsystemen.

Om te kunnen controleren of de brandslanghaspels of brandslangsystemen voldoen aan de productspecificaties en installatievoorschriften van de producent, behoort de gebruiker over de documenten te beschikken, waaruit de precieze locatie van de brandslanghaspel en/of brandslangsystemen kan worden afgeleid en waarmee inzage wordt verkregen in de technische gegevens over deze blusvoorzieningen.

Wanneer een omvangrijke onderhoudsbeurt noodzakelijk is moet de brandslanghaspel met het opschrift “BUITEN GEBRUIK” worden gekenmerkt en moet de deskundige persoon de betreffende verantwoordelijke persoon hierover in kennis stellen.

Om de vijf jaar behoren alle brandslangen volgens NeN-EN 671-1 te worden beproefd met de maximaal toelaatbare werkdruk.

 

Rapportage van de inspectie en het onderhoud.

Na de inspectie en de uitvoering van het noodzakelijke onderhoud behoren de brandslanghaspels en brandslangsystemen door de deskundige persoon te worden gekenmerkt met het woord “GECONTROLEERD”. Een doorlopende rapportage over alle onderhoudswerkzaamheden, reparaties en beproevingen behoort door de verantwoordelijke persoon (gebruiker of eigenaar) in een logboek te worden bijgehouden.

In het logboek worden de volgende gegevens geregistreerd:

- Datum (jaar en maand) van de inspectie en het onderhoud;

- Het vastgelegde beproevingsresultaat;

- Omschrijving van de vervangen onderdelen met de datum waarop het is uitgevoerd;

- Vermelding of er verdere onderhoudsmaatregelen of acties noodzakelijk zijn.

 

Verdere consequenties en aanbevelingen zijn te lezen in de genoemde norm; deze is te verkrijgen bij:

 

Het Nederlands Normalisatie-instituut

Postbus 5059

2600 GB Delft

Telefoon: 015-2690390

Fax: 015-2690190

 

* Het gaat om de werkzaamheden in het kader van de REOB-regeling.

REOB staat voor Regeling voor Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen. Deze regeling is in 1988 door de branche zelf opgezet. Het doel van de regeling is om de kwaliteit van het onderhoud aan kleine blusmiddelen op een hoog niveau te houden. Om de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud te beoordelen zijn er werkplaats– en beoordelingsinspecties opgezet. Vanaf 1997 zijn de REOB erkende bedrijven vertegenwoordigd via de VEBON**.

 

** VEBON

Vereniging van Beveiligings Ondernemingen in Nederland (Sectie “kleine blusmiddelen”) Werkgebied—Beveiliging tegen brand (en inbraak)

Europese organisatie—EURALARM en EUROFEU.

Deelneming in overlegstructuren—CEN/Cenelec, Halonenbank, NNI, Overheidsinstellingen, Scheepvaartinspectie.